ထုိ္င္းဗီဇာေလွ်ာက္ထားရာတြင္ လုိအပ္ေသာအခ်က္အလက္မ်ား
 • ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ (Passport) မူရင္း
 • ဓာတ္ပုံ ႏွစ္ပုံ (ၾကည္လင္ျပတ္သားျပီး ၁လအတြင္းရုိက္ကူးထားေသာ ဓာတ္ပုံျဖစ္ရမည္။)
 • သန္းေခါင္စာရင္းမူရင္း၊ မိတၳဴ
 • အသြားအျပန္ ေလယာဥ္လက္မွတ္္ မူရင္း၊ မိတၳဴ
 • ကားစာအုပ္၊ ဘဏ္စာအုပ္၊ အိမ္၊ ျခံ၊ ေျမစသည့္ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားမွ မူရင္း၊ မိတၳဴ အနည္းဆုံးႏွစ္ခုျပေပးရမည္။    (ထုိင္းႏုိ္င္ငံသုိ႔မသြားဖူးေသာသူမ်ားအတြက္သာလုိအပ္သည္။)
 • ဗီဇာေလွ်ာက္ထားခ်ိန္ တစ္ရက္ၾကာျမွင့္မည္။
 • ဗီဇာေလွ်ာက္ထားခ်ိန္ နံနက္ ၉း၀၀ မွ ေန႔လည္ ၁၁း၃၀ အခ်ိန္ထိ
 • ဗီဇာထုတ္ယူခ်ိန္ ေန႔လည္ ၁း၃၀ မွ ၃း၀၀ အခ်ိန္ထိ

      Adress : No.73,Manawhari Street,Dangon Township
      Ph : 224647,224550,224507
      Fax: 225929


စကၤာပူဗီဇာေလွ်ာက္ထားရာတြင္ လုိအပ္ေသာအခ်က္အလက္မ်ား


 • ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ (Passport) မူရင္း
 • ဓာတ္ပုံတစ္ပုံ(၁ လအတြင္းရုိက္ထားေသာေနာက္ခံအျဖဴေရာင္ပုံျဖစ္ရမည္။)
 • ကုမၸဏီမွတ္ပုံတင္ မူရင္း
 • ပုံစံ ၆ /၂၆
 • သံရုံးမွ ဗီဇာေလွ်ာက္လႊာပုံစံမူရင္း
 • ေလယာဥ္သြားအျပန္လက္မွတ္မူရင္း
 • သြားေရာက္လည္ပတ္မည့္ ခရီးစဥ္အစီအစဥ္ႏွင့္အတူခရီးသြားကုမÜဏီမွ Managing Director လက္မွတ္
 • ဗီဇာေလွ်ာက္ထားရမည့္အခ်ိန္္(၉ နာရီမွ ၁၁ နာရီခြဲ)
 • ဗီဇာထုတ္ေပးခ်ိန္ (၂ နာရီမွ ၄ နာရီ)
 • ဗီဇာေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ၄ ရက္ၾကာျမင့္ပါမည္

      Adress : Chancery 238,Dhamazedi Road,BahanTownship,Yangon.
      Ph : 559001
      Fax : 514897


တရုတ္ႏုိင္ငံဗီဇာေလွ်ာက္ထားရာတြင္လုိအပ္ေသာအခ်က္အလက္မ်ား
 • ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ (Passport) မူရင္း
 • ဓာတ္ပုံ ႏွစ္ပုံ (တစ္လအတြင္းရုိက္ထားေသာပုံ)
 • သန္းေခါင္စာရင္းမူရင္း၊ မိတၳဴ
 • မွတ္ပုံတင္မူရင္း၊ မိတၳဴ
 • လက္ရွိေနထိုင္ေသာေနရပ္လိပ္စာ /ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္
 • ဗီဇာေလွ်ာက္ထားခ်ိန္ ေလးရက္ၾကာျမွင့္မည္။
 • ဗီဇာေလွ်ာက္ထားရမည့္အခ်ိန္္(၉ နာရီမွ ၁၁နာရီ)
 • ဗီဇာေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ၄ ရက္ၾကာျမင့္ပါမည္။
      Adress : 1 PyidaungsuYeikthaRoad,Yangon
      Ph : 221280,221281
      Fax : 227019

မေလးရွားႏုိင္ငံဗီဇာေလွ်ာက္ထားရာတြင္ လုိအပ္ေသာအခ်က္မ်ား

 • ႏုိ္င္ငံကူးလက္မွတ္ (Passport) မူရင္း
 • ဓာတ္ပုံ ႏွစ္ပုံ (တစ္လအတြင္းရုိက္ထားေသာပုံ)
 • တနလၤာေန႔ မွ ေသာၾကာေန႔ ရုံးဖြင့္သည္။
 • လုပ္ငန္းေထာက္ခံစာ/Request letter (မည္သည့္ကိစၥျဖင့္သြားမည္ဆုိသည္ကိုတင္ျပရမည္။)
 • ေန႔ထုိင္မည့္ ရက္ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရမည္။
 • အိမ္ေထာင္စုစာရင္းစာရြက္မူရင္း၊ဘာသာျပန္စာရြက္ မူရင္း။မိတၱဴ
 • ေလယာဥ္လက္မွတ္မူရင္း(သို႔)Booking no ျပရမည္။
 • ၈ နာရီခြဲ မွ ၁၁ နာရီအထိေလွ်ာက္လႊာလက္ခံေပးသည္။
 • ခရီးစဥ္လမ္းေၾကာင္းေရးသားတင္ျပရမည္။
 • အလုပ္အကိုင္ေထာက္ခံစာတင္ျပရမည္။
 • ဗီဇာေလွ်ာက္ထားရမည့္အခ်ိန္္(၉ နာရီမွ ၁၁နာရီ)
 • ဗီဇာျပဳလုပ္ခ်ိန္တစ္ပတ္ၾကာမည္။

      Adress: 82 ,PyidaungsuYeikthaRoad,Yangon
      Ph : 220248,220251,220230 Ext: 205
      Fax : 221840


ကုိရီးယားႏုိင္ငံဗီဇာေလွ်ာက္ထားရာတြင္ လုိအပ္ေသာအခ်က္မ်ား
 • ႏုိ္င္ငံကူးလက္မွတ္ (Passport) မူရင္း
 • ဓာတ္ပုံ ႏွစ္ပုံ (တစ္လအတြင္းရုိက္ထားေသာပုံ)
 • အိမ္ေထာင္စုစာရင္းစာရြက္မူရင္း၊ဘာသာျပန္စာရြက္ မူရင္း၊ မိတၱဴ
 • ဘဏ္စာအုပ္မူရင္း၊ ကားစာအုပ္မူရင္း (အမည္ေပါက္)
 • ေလယာဥ္လက္မွတ္မူရင္း(သို႔)Booking no ျပရမည္။
 • ခရီးစဥ္လမ္းေၾကာင္းေရးသားတင္ျပရမည္။
 • အလုပ္အကိုင္ေထာက္ခံစာတင္ျပရမည္
 • ဗီဇာေလွ်ာက္ထားရမည့္အခ်ိန္္(၉ နာရီမွ ၁၁ နာရီ)
 • ဗီဇာျပဳလုပ္ခ်ိန္တစ္ပတ္(သုိ႔)၁၀ရက္ၾကာမည္။

      Adress: 97,University Avenue Road, Yangon
      Ph : 515190
      Fax : 515190

ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံဗီဇာေလွ်ာက္ထားရာတြင္ လိုအပ္ေသာအခ်က္မ်ား

 • ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ (Passport မူရင္း)
 • မွတ္ပုံတင္ မူရင္း
 • အိမ္ေထာင္စုဇယား မူရင္း
 • ဓာတ္ပုံ ႏွစ္ပုံ (ႏွစ္လက္မပတ္လည္၊ အျဖဴေနာက္ခံ)
 • ကုမၼဏီမွတ္ပုံတင္ မူရင္း
 • ပုံစံ ၆ /၂၆ (Form 6/26)
 • ဘဏ္စာအုပ္ မူရင္း
 • Bank Statement မူရင္း
 • သံရုံးမွ ဗီဇာေလွ်ာက္လႊာပုံစံမူရင္း
 • ေလယာဥ္လက္မွတ္အသြားအျပန္မူရင္း (သုိ႔) Booking No ျပရမည္။
 • Hotel Booking
 • သြားေရာက္လည္ပတ္မည့္ ခရီးစဥ္အစီအစဥ္ႏွင့္အတူ ခရီးသြားကုမÜဏီမွ Managing Director လက္မွတ္
 • တနလၤာေန႔ မွ ေသာၾကာေန႔ အထိ သံရုံးဖြင့္သည္။
 • ဗီဇာလက္ခံခ်ိန္ ၉ နာရီ မွ ၁၂ နာရီခြဲထိ
 • ဗီဇာ ၄ ရက္မွ ၁၀ ရက္ထိေစာင့္ရမည္။

Address : 100 Natmauk Rd., Bahan, Yangon
Tel : (95-1) 549644, 549645, 549646
Fax : (95-1) 549643

အိႏိၵယႏိုင္ငံ ဗီဇာ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ လိုအပ္ေသာအခ်က္မ်ား

 • ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ (Passport မူရင္း)
 • ဓာတ္ပုံ ႏွစ္ပုံ (ႏွစ္လက္မပတ္လည္၊ အျဖဴေနာက္ခံ)
 • ဗီဇာေလွ်ာက္ထားရမည့္အခ်ိန္္(၉ နာရီမွ ၁၁ နာရီ)
 • ဗီဇာထုတ္ေပးခ်ိန္ (၃ နာရီခြဲမွ ၅ နာရီ)
 • ဗီဇာေလွ်ာက္ထားရာတြင္ေလးရက္ၾကာမည္။
 • ဗီဇာေၾကး ေဒၚလာ ၄၂ ေပးေဆာင္ရမည္။

Schengen Visaေလွ်ာက္ထားရာတြင္လုိအပ္ေသာအခ်က္အလက္မ်ား

 • ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ (Passport မူရင္း)
 • ဓါတ္ပံု(၃)ပံုေနာက္ခံအျဖဴေရာင္ (၂” x ၂” တစ္လအတြင္းရိုက္ကူးထားေသာပံုျဖစ္ရမည္။)
 • အိမ္ေထာင္စုဇယားမူရင္း ၊ ႏိုႀတီ
 • မွတ္ပံုတင္မူရင္း၊ ႏိုႀတီ
 • ေလယာဥ္လက္မွတ္အသြားအျပန္
 • Hotel Booking
 • Health Insurance
 • ကုမၸဏီလိုင္စင္ ႏွင့္ ပံုစံ ၆၂၆
 • ဘဏ္စာအုပ္မူရင္း ႏွင့္ အိမ္၊ ျခံ၊ ေျမ၊ တိုက္ခံ ပိုင္ဆိုင္မူမ်ားထဲမွ အနည္းဆံုးတစ္ခု

Home | About Us | Contact Us
1996-2016 SHAN YOMA Travel & Tour.All Right Reserved